เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ดร. ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน
         
          การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการดำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละ กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย
1. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 4.0
2.กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
3. กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน
4. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ด โรงเรียน ด นวัตกรรมต้านทุจริต)
5. กิจกรรมจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
6. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต)
7. การขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน
         
          โดยมีผู้เข้ารับการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 100 คนจาก 71 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมการประชุมวันนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต
          

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด