เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กระดับภาค ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมเบลล่าบี จ. นนทบุรี โดยมีนางปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ประธานเครือข่ายฯ ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเป็นการทบทวนมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก และรับทราบวิธีการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน จากวิทยากรทางมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่เป็นหน่วยงานคณะทำงานร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการให้ความรู้และร่วมรับฟังการถอดบทเรียนจากวิทยากรทุกท่านไปให้ได้มากที่สุด เพื่อสามารถนำมาถ่ายทอดและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน ในสถานการณ์ที่ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เกิดความเสื่อมถอยขึ้นทางจริยธรรม ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมาตาม ทั้งปัญหาสารเสพติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ เกิดช่องว่างของสถาบันครอบครัว
          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุข และความปลอดภัย สพฐ. เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดนโยบายให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” โดยมีจุดเน้น คือ “การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย” และเลขาธิการ กพฐ. ที่กำหนดนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 – 2568 ข้อ 8 เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา
          โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับความสนใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย ที่เป็นนโยบายที่สำคัญเพื่อนำไปปรับใช้เป็นอย่างดียิ่ง
          

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด