เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายศาสตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงรุกแนวใหม่ โดยใช้สมองเป็นฐานภายใต้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) โดยมี ดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 71 คน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมณีวัฒน์ ชัยประเสริฐ และนางสาวนิลุบล ภมร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เกาวิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
          สำหรับวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2567-2568 ด้านการยกระดับพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้สมองเป็นฐานภายใต้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปออกแบบบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพสามารถเรียนรู้และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐาน CEFR

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด