ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประธานประชุมปฏิบัติการ การประเมิน ITA Online ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมีนายยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กล่าวรายงาน

By Admin