ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 และครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC4

ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ติดตามการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนในโครงการสนับสนุนทุนนักเรียนยากจนพิเศษพร้อมมอบโต๊ะญี่ปุ่นให้นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร

ดร.ภูมิ พระรักษา รอง…

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 และแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid – 19 ระบบ Goole Meet

วันที่ 17 พฤษภาคม 25…

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กําลังใจ และการลงโทษแก่บุคลากร ในสังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1