เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดให้เป็นสถานที่ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรอบ 6 เดือน โดยมี นายสมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานกรรมการ นายชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กรรมการ สำหรับผู้เข้ารับการประเมินได้แก่ นายพัชระ งามชัด และนายภูมิ พระรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายสกุล ไชยธงรัตน์ และนายมงคลชัย รัตนอ่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยมีผู้ร่วมเป็นเกียรติได้แก่ นายวรพงษ์ หาญเขตต์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนพร้านีลวัชระ นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ น.ส.วรรณชนก รอดหยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ น.ส.นวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา น.ส.วนิดา ไพรพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1,2

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด