เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30. น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 โดยมี นางปรางมาศ สุขล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวและศูนย์การเรียนเข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ณในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบครัวและศูนย์การเรียนสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลได้อย่างมีคุณภาพตามแผนการจัดการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ผู้ปกครอง ผู้เรียนและผู้เข้าอบรม จำนวน 42 คน คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ซึ่งหวังว่าในการอบรมจะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติร่วมกัน เป็นไปอย่างมีระบบ บรรลุตามเป้าหมายอย่างราบรื่นเรียบร้อยมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน…..พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด