เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ภูมิ พระรักษา ,นายศาสตรา ปาสาบุตร ,นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา 20 คน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 60 คน และคณะศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 95 คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) รับฟังแนวทางการดำเนินงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการ โดยก่อนเปิดการประชุม นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานต่อ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานและบรรยายพิเศษ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้มอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

          การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ 3 ด้าน และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองผ่านการประเมินทั้ง Paper and Computer based assessment

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด