สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6