เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ได้จัดให้มีพิธีมอบสื่อเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 16 โรงเรียน โดยมีส.ส.อัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เป็นประธานมอบพร้อมมอบนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย มีนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การมอบสื่อเสริมประสบการณ์ในครั้งนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความห่วงใยนักเรียนในชั้นอนุบาล ในช่วงมีการแพร่ระบาดของโควิด 2019 ไม่สามารถจัดการศึกษาแบบ Onsite ที่โรงเรียนได้ ฉะนั้นจะต้องจัดการศึกษาที่บ้าน กิจกรรมสำคัญระดับปฐมวัยคือพัฒนาการของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ซึ่งต้องมีกิจกรรมมีสื่อที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเหมาะสมตามวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้วยความห่วงใยจึงได้จัดหาสื่อเพื่อมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
     ภายหลังการมอบสื่อเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยเสร็จสิ้น ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ชี้แจงแนวทางการใช้สื่อเสริมประสบการณ์และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัยต่อไป
สำหรับโรงเรียนที่ได้รับมอบสื่อเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดบางฝ้าย 2.โรงเรียนบ้านคลองหลวง 3.โรงเรียนวัดสวนส้ม 4.โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 5.โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 6.โรงเรียนวัดแค 7.โรงเรียนวัดบางนางเกรง 8.โรงเรียนวัดบางด้วน 9.โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 10.โรงเรียนวัดสุขกร 11.โรงเรียนวัดด่านสำโรง 12.โรงเรียนคลองสำโรง 13.โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 14.โรงเรียนพร้านีลวัชระ 15.โรงเรียนวัดแพรกษา และ 16.โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด