เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการฝึกอบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีดร.คณาพร คมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน รวม 40 คน และมีคณะวิทยากรประกอบด้วย นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองมหาวงก์ นางสาวจรัสศรี จันคณา ครูโรงเรียนคลองมหาวงก์ นางสาวสุมาลี ศิริเลี้ยง ครูโรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง นางสาววรางคณา กันประชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ลงมือทำ ทำนาย-สังเกต อธิบาย และโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐาน และยังส่งเสริมให้โรงเรียนเครือข่ายโครงการฯ เข้ารับตราพระราชทานอย่างต่อเนื่อง

นางพรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin