วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาววรรธนภรณ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนิลุบล ภมร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มคุ้งบางกะเจ้า ร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศน์นครเขื่อนขันธ์ เพื่อให้เยาวชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศน์นครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดโดย กรมป่าไม้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนคุ้งบางกะเจ้าจำนวน 30 คน และครูผู้สอนโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยมี นายพัดพง สมิทติพัด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอบรมในครั้งนี้

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด