เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตร ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยนางสาววรรธนภรณ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมี ดร.วรรณชนก รอดหยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ และคณะให้การต้อนรับ

          สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมสมรรถนะนักเรียน (Student Competency ) โดยพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พร้อมปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง สามารถสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุม ว่าที่ร้อยตรีจรูญ มุ่งการนา โรงเรียนพร้านีลวัชระ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด