เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างห้องเรียนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย” ภายใต้กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมี ดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม ดร.ณชนก หล่อสมบูรณ์ ครูโรงเรียนศศิภา และดำรงตำแหน่งอนุกรรมการสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ และนางสาวอริสา โสคำภา หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย โรงเรียนวัดใหมผดุงเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นางสาววิไลวิทย์ วิทยาธรรมธัช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ 1 ของโครงการฯ คณะศึกษานิเทศก์ และผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 65 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ณชนก หล่อสมบูรณ์ ครูโรงเรียนศศิภา และดำรงตำแหน่งอนุกรรมการสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ และนางสาวอริสา โสคำภา หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยโรงเรียนวัดใหมผดุงเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
          วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย รับทราบแนวทางการจัดประสบการณ์เชิงรุก (Active Learning) การสร้างห้องเรียนศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยผ่าน EF การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา สามารถนำความรู้ ความสามารถไปออกแบบการจัดประสบการณ์ และปรับประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด