เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายศาสตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Mathematic – Number, Counting และ Arithmetic ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมตามวัย 2. เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้พื้นฐานและเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยให้กับครูได้นำไปพัฒนาคุณภาพการดำเนินโครงการตามแนวทางทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยมี นางวนิดา ชามชู ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดแพรกษา และคณะเป็นวิทยากร
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด