เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในฐานะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา” รุ่นที่ 6-7 จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 โดยมี นายศาสตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ
          นับตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลูกเสือและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสถวายงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ของพระองค์ท่าน โดยได้พระราชทาน “หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” พร้อมได้ทรงพระราชทาน “ตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความร่วมใจถวายงานด้านจิตอาสา ของเหล่าลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือต่อ “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” ในการดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานตอบสนองพระราชปณิธาน “จิตอาสาพระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยผลสำเร็จสูงสุดตามจุดมุ่งหมายสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้แบ่งการบริหารและการจัดการโครงการเป็น 3 ระดับกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะในส่วนของสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ 1.กลุ่ม “วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 2.กลุ่ม “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา” 3.กลุ่มเป้าหมาย “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
          ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสถานศึกษา” มีภารกิจการทำกิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” เพื่อถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือประชาชน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2567 ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 ของจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 88 คน จากสถานศึกษา 54 แห่ง
          

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด