เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 จำนวน 110 คน โดยมีดร.กอบกิจ สิทธิธนกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานการอบรม ในช่วงเช้านายอุดม อินทรเวศน์วิไล ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการและบทลงโทษ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 บรรยายในเรื่องทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 และในช่วงท้ายเป็นการอภิปรายของพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระสมพงษ์ รัตนวํโส และคณะ หัวข้อคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครู โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมนี้ จัดขึ้นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จึงกำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562-3 มกราคม 2563 ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นมาตรฐาน บรรลุตามความมุ่งหมาย เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะเจตคติและบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี ปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด