ดร.พัชระ งามชัด รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วย นางนงคราญ เรืองนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและคณะ กำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดบางโปรง , วัดไตรสามัคคี , คลองสำโรง , คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ , มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด