ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จัดให้มีการซักซ้อมวิธีการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียน จำนวน 72 โรง มีนางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์ พร้อมทีมงาน เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แนะนำ การกรอกเอกสาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

By Admin