เดือน: สิงหาคม 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก และครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (กลุ่มที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (กลุ่มที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563