เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 47 โรง และเจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน เข้าร่วมประชุม มีน.ส.วิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ น.ส.สุภัทรา มงคลเพ็ชร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ตลอดการประชุม เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin