Author: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 และครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ICE โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 และครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC4

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 105/29 และอาคารพละศึกษา จำนวน 2 รายการ ของโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 3 รายการ (กลุ่มที่ 5) ครั้งที่ 2ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กลุ่มที่ 10) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด 3 รายการ (กลุ่มที่ 5) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก) จำนวน 1 ชุด 3 รายการ (กลุ่มที่ 5) ครั้งที่ 2