หมวดหมู่: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา และครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา (กลุ่ม 7) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก และครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (กลุ่มที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (กลุ่มที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด