Category: มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กําลังใจ และการลงโทษแก่บุคลากร ในสังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

มาตรการของ สพป.สมุทรปราการ 1 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการเผยแผ่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการ กลไกระบบในการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการ กลไก การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กําลังใจ และการลงโทษแก่บุคลากร ในสังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประกาศ แนวทางปฏิบัติประมวลจริยธรรม 2565 ประกาศมาตรการ…