หมวดหมู่: มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กําลังใจ และการลงโทษแก่บุคลากร ในสังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1