นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์  
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการอบรมปฏิบัติการออนไลน์ WBT (Web-based Training) ในหลักสูตร การจัดการศึกษาในสภาวะวิกฤติ : การใช้ LMS ในการจัดการเรียนรู้ทางไกลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

Education In Crisis

กิจกรรมวันครู2563

แบบสอบถาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • เขียนโดย สมยศ ศรีประเสริฐ
  • ฮิต: 514

กฎ  ก.ค.ศ. ว่าดว้ยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561

กฏ ก.ค.ศ ว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือน

คู่มือสำหรับประชาชน

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

พรบ.การอำนวยความสะดวก 2558

พรบ.ระเบียบข้าราชการครู

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

 

   
  นายพัชระ  งามชัด  
   
  นายภูมิ  พระรักษา  
Copyright © SAMUTPRAKAN PESAO 1
Samut Prakan Primary Education Service Area Office 1 Information Technology for Education Center | ITEC
34/4 Sukhumwit Road, Paknam, Muang, Samut Prakn 10270
Call : 0-2384-8088-92, 0-2371-6021-2, 0-2371-6084, 0-2384-3278 0-2384-3989, 0-2384-5476 and 0-2394-5705 Fax : 0-2371-6085
eMail : itec.sp1@gmail.com