:::จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562:::

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่69

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน69

แบบสอบถาม

 

 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 

ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดสมุทรปราการ

 

1. ส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 15 พฤศจิกายน 2559

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

2. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล เลขที่ 34/2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 วงเล็บมุมซอง (รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี) 

3. ติดรูปถ่าย 2 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน เป็นรูปถ่ายของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เท่านั้น

4. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  คุณอรทัย หอมเนียม โทร 02 3848088 ต่อ 121 หรือคุณภัทราภร  จารุทวีสิน โทร 02 3848088 ต่อ 115 โทรสาร. 02 7552206, 
02 3803302

5. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. pmca.or.th  หรือ www.samutprakan1.go.th

 

สถานที่ติดต่อและผู้ประสานงานคณะกรรมการคัดเลือกครูฯ ระดับจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงาน/ศูนย์ประสานงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ที่อยู่ 34/2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ผู้ประสานงาน
นางภัทราภร  จารุทวีสิน
ที่อยู่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34/2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์  0 23848088 - 92 ต่อ 115  มือถือ 0 897749249
โทรสาร 0 23803302 
เว็บไซด์ที่ใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี www.samutprakan1.go.th
 

ชื่อ นางอรทัย  หอมเนียม
ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล  เลขที่ 34/2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ 0 23848088 - 92 ต่อ 121  มือถือ 0 815529517
โทรสาร 0 27552206    e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © SAMUTPRAKAN PESAO 1
Samut Prakan Primary Education Service Area Office 1 Information Technology for Education Center | ITEC
34/4 Sukhumwit Road, Paknam, Muang, Samut Prakn 10270
Call : 0-2384-8088-92, 0-2371-6021-2, 0-2371-6084, 0-2384-3278 0-2384-3989, 0-2384-5476 and 0-2394-5705 Fax : 0-2371-6085
eMail : itec.sp1@gmail.com