บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
   
         
 
 
 
 
 
 

นายชูชาติ  แก้วนอก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑  

 
 
         
 
 
นางสาวพิมพ์ใจ  เสือประเสริฐ
 
 
 
 
นางสาวพิมพ์ใจ  เสือประเสริฐ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 
         
นายหิรัณย์  พิริยะธนภัทร
 
นางทิพาพร  เอี่ยมนุ้ย
 
นางกมลธรรม  นิ่มเฉลิม
นายหิรัณย์  พิริยะธนภัทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 
นางทิพาพร  เอี่ยมนุ้ย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 
นางกมลธรรม  นิ่มเฉลิม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
         
นางสาวกัณทิมา  ทรงสกุล
 
 
นางสาวกัณทิมา  ทรงสกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางมาลินี  ผุดผ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นายพินิจ  แสงจันทร์วิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
         
 
 
นางสุจิรา  สหวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญกา
 
นางสาวสุภัทรา  มงคลเพ็ชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
    นางสุจิรา  สหวงศ์
           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญกา            
       
นางนิรัญ  เปรมพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาววรัทธยาน์  พรหมสมบัติ
อัตราจ้าง 
 
นางสาววรรณา  สาปลั่ง
อัตราจ้าง 
         
         

 


เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา