ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 
 
 
 
นายชูชาติ  แก้วนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑  
         
 
 
นางสาวพิมพ์ใจ  เสือประเสริฐ
 
 
นางสาวพิมพ์ใจ  เสือประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวกัณทิมา  ทรงสกุล
 
 
นางกัณทิมา  ทรงสกุล
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
 
นางสุจิรา  สหวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญกา
 
นางมาลินี  ผุดผ่อง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญกา
 
วิริยา
 
 
นางสาวสุภัทรา  มงคลเพ็ชร
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 
นางวิริยา  ติ๊บกันเงิน
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญกา
 
 
 
 
นางสาวฐิตารีย์  สมบัติขจรบุญญา
นายพินิจ  แสงจันทร์วิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 
นางนิรัญ  เปรมพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
 
 นางสาวฐิตารีย์  สมบัติขจรบุญญา
            อัตราจ้าง
         
         
         
         

 

 
Copyright © SAMUTPRAKAN PESAO 1
Samut Prakan Primary Education Service Area Office 1 Information Technology for Education Center | ITEC
34/4 Sukhumwit Road, Paknam, Muang, Samut Prakn 10270
Call : 0-2384-8088-92, 0-2371-6021-2, 0-2371-6084, 0-2384-3278 0-2384-3989, 0-2384-5476 and 0-2394-5705 Fax : 0-2371-6085
eMail : itec.sp1@gmail.com