No Picture
 
 
 
 

นางสาววิจิตตรา  เอื้อจิตราเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 
 
         
No Picture
 
No Picture
 
No Picture
นางสุรพี  ลิ้มสุมาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
นางนงคราญ  เรืองนุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางทัศน์กมล  รักไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
         
No Picture
 
No Picture
 
No Picture
นางลำพูล  เกิดปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางกนกวรรณ  อ่อนตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นายเทวินทร์  ทองมี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
         
 
 
 
 
 
 
       
   
 
   

 

 
 

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา