นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์

นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์

รองผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

:::จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562:::

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่69

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน69

แบบสอบถาม

 

 

 
 
นางปภาภรณ์  ศรีแพทย์
 
 
นางปภาภรณ์  ศรีแพทย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
         
 
 
นางภาวรีย์  วงศ์วราภัทร์
 
 
นางภาวรีย์  วงศ์วราภัทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
         
นางทิพพา  เพ็ชรน้อย
 
นางสาวจุรีพร  วัฒนอมาตย์
 
นางรดา  บุญพิทักษ์กิจ
นางทิพพา  เพ็ชรน้อย
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ 
 
นางสาวจุรีพร  วัฒนอมาตย์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
 
นางรดา  บุญพิทักษ์กิจ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
         
นางสุภาภรณ์  สันธนะวิทย์
 
นางอุทุมพร  สินธุสอาด
 
นางสาวสาวิณี  สุริหาร
นางสุภาภรณ์  สันธนะวิทย์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
 
นางอุทุมพร  สินธุสอาด
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
 
นางสาวสาวิณี  สุริหาร
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
         

 
 
Copyright © SAMUTPRAKAN PESAO 1
Samut Prakan Primary Education Service Area Office 1 Information Technology for Education Center | ITEC
34/4 Sukhumwit Road, Paknam, Muang, Samut Prakn 10270
Call : 0-2384-8088-92, 0-2371-6021-2, 0-2371-6084, 0-2384-3278 0-2384-3989, 0-2384-5476 and 0-2394-5705 Fax : 0-2371-6085
eMail : itec.sp1@gmail.com