นางปภาภรณ์  ศรีแพทย์
 
 
 
 

นางปภาภรณ์  ศรีแพทย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 
 
         
 
 
นางภาวรีย์  วงศ์วราภัทร์
 
 
 
 
นางภาวรีย์  วงศ์วราภัทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 
         
นางภัทราภร  จารุทวีสิน
 
นางสาวจุรีพร  วัฒนอมาตย์
 
นางรดา  บุญพิทักษ์กิจ
นางภัทราภร  จารุทวีสิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวจุรีพร  วัฒนอมาตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางรดา  บุญพิทักษ์กิจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
         
นางทิพพา  เพ็ชรน้อย
 
นางสุภาภรณ์  สันธนะวิทย์
 
นางนาตยา  ผสมทรัพย์
นางทิพพา  เพ็ชรน้อย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 
นางสุภาภรณ์  สันธนะวิทย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางนาตยา  ผสมทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
         
นางอุทุมพร  สินธุสอาด
 
 
 
 
นางอุทุมพร  สินธุสอาด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
 
 

 


เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา