เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

ข้อมูล สพป

โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

 

ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

 
 

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

 
 

 

 

 
 
         
 
 
นายกอบกิจ   สิทธิธนกานต์
 
 
 
 

นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 
 
         
 
 
 
 
นางลาวัณย์  ตรีเนตร
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
 
         
 
 
 
นางนฤมล  เนื่องช้าง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
นางมณฑนา  มานะประสพสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
         
นางอุษา  สังข์น้อย
 
 
 
นางฐิติญารัตน์  มีไมตรีจิตต์
นางอุษา  สังข์น้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางนงลักษณ์  ศรีสังข์แก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางฐิติญารัตน์  มีไมตรีจิตต์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
         
 
 
 
 
 
นางสาวคณาพร  คมสัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
นายยอดยิ่ง  ทองรอด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
         
         
นางปรียา  แจ่มคล้าย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
       

 

 


         
 
 
No Picture
 
 
 
 
นางผกามาศ  พรหมวิชิตกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 
 
         
No Picture
 
No Picture
 
No Picture
 
 
 
   
         
No Picture
 
 
No Picture
 
       
         
No Picture
 
No Picture
 
No Picture
         

 

 
         
 
 
ชูชาติ  แก้วนอก
 
 
 
 

นายชูชาติ  แก้วนอก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 
 
         
 
 
สมยศ  ศรีประเสริฐ
 
 
 
 
นายสมยศ  ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 
 
         
 
ปรางมาศ  สุขล้อม
 
 
 
นางปรางมาศ  สุขล้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ