นายกอบกิจ   สิทธิธนกานต์
 
 
 
 

นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 
 
         
 
 
 
 
นางลาวัณย์  ตรีเนตร
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
 
         
 
 
 
นางนฤมล  เนื่องช้าง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
นางมณฑนา  มานะประสพสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
         
นางอุษา  สังข์น้อย
 
 
 
นางฐิติญารัตน์  มีไมตรีจิตต์
นางอุษา  สังข์น้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางนงลักษณ์  ศรีสังข์แก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางฐิติญารัตน์  มีไมตรีจิตต์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
         
 
 
 
 
 
นางสาวคณาพร  คมสัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
นายยอดยิ่ง  ทองรอด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
         
         
นางปรียา  แจ่มคล้าย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
       

 

 

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา