นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์

นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์

รองผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

:::จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562:::

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่69

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน69

แบบสอบถาม

 

 

         
 
 
นายกอบกิจ   สิทธิธนกานต์
 
 
นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์
รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
         
 
 
 
 
นางสาวคณาพร  คมสัน
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนิเทศติดตามและและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางฐิติญารัตน์  มีไมตรีจิตต์   นงลักษณ์   ยอดยิ่ง
นางฐิติญารัตน์  มีไมตรีจิตต์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางนงลักษณ์  ศรีสังแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นายยอดยิ่ง  ทองรอด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ต้องตา   ยศวดี  
   นางต้องตา  เต็งรัง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
นางสาวยศวดี  ดำทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
 นายมณีวัฒน์  ชัยประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปัทมา
 
 
 
 
นางปัทมา  จ้อยพุฒ
อัตรจ้าง
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
         

 

 
Copyright © SAMUTPRAKAN PESAO 1
Samut Prakan Primary Education Service Area Office 1 Information Technology for Education Center | ITEC
34/4 Sukhumwit Road, Paknam, Muang, Samut Prakn 10270
Call : 0-2384-8088-92, 0-2371-6021-2, 0-2371-6084, 0-2384-3278 0-2384-3989, 0-2384-5476 and 0-2394-5705 Fax : 0-2371-6085
eMail : itec.sp1@gmail.com