เปิดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตัวชี้วัด รุ่น 2

ภาพกิจกรรม

วันนี้ (3 พ.ค. 61) เวลา 10.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมีดร.คณาพร คมสัน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย หัวหน้างานวิชาการ 1 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 1 คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 1 คน รวม 3 คน และโรงเรียนขยายโอกาสมีครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 1 คน และวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา 1 คน รวม 5 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 128 คน


ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ผู้อำนวยการ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

ระบบเผยแพร่ผลงานวิชาการ

efix

ระเบียบวาระและรายงานการประชุม

facebook samutprakan1

แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

Kroobannok Education News

20 เมษายน 2562