พันธกิจ - ค่านิยม

พันธกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

    1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ

    2. เร่งรัดการจัดการเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

 

ค่านิยม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

           มีคุณธรรม นำวิชาการ บริหารสู่ความเป็นเลิศ 

 
     

 


เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา