ข่าวประกาศ

:- แผนฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ศธจ.สมุทรปราการ  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
:- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
:- การอ่านและการเขียน  ป.5  (มกราคม 2562)
:- เครื่องมือวัดและประเมินผลการอ่านและการเขียน (มกราคม 2562)
:- ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาในสังกัด
:- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562
:- ร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ  (กลุ่มที่ 2)
:- ร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  จำนวน 3 รายการ  (กลุ่มที่ 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง:

:- *ประกาศ* ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ กลุ่มที่ 5
:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร  จำนวน 3 รายการ  (กลุ่มที่ 8)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:- ประกาศ TOR  ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์  จำนวน 2 รายการ  (กลุ่มที่ 5)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:- ประกาศ TOR  ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์  จำนวน 2 รายการ  (กลุ่มที่ 6)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:- *ประกาศ* เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 3 รายการ
:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล  จำนวน 2 รายการ  (กลุ่มที่ 4)
:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน  จำนวน 4 รายการ (กลุ่มที่ 3) 
:- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 3 รายการ  (กลุ่มที่ 8)   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 1 รายการ  (กลุ่มที่ 7)   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:- ประกาศ TOR ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร  จำนวน 3 รายการ  (กลุ่มที่ 8)
:- ประกาศ TOR ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน 1 รายการ  (กลุ่มที่ 7)
:- "ประกาศ" ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  จำนวน 3 รายการ (กลุ่มที่ 1)
:-"ประกาศ" ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภณฑ์ จำนวน 8 รายการ
:- *ประกาศ* ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล  จำนวน 2 รายการ  (กลุ่มที่ 4)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
:- *ประกาศ* ประกวดราคาซึ้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน  จำนวน 4 รายการ  (กลุ่มที่ 3)
:- *ประกาศ* ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน 6 รายการ
:- *ประกาศ*  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  จำนวน 3 รายการ
:- *ประกาศ* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มที่ 5, กลุ่มที่ 6, กลุ่มที่ 7, กลุ่มที่ 8
:- *ประกาศ* ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ
:- *ประกาศ* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 3, กลุ่มที่ 4

แผนการจัดซื้อ  รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน

งบทดลอง  เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ

tepe online  dlit

Obec Channel  Training OBEC

                                                           คู่มือโครงการ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่67

ศิลปหัตกรรม สพป.สป.1

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

 
 
 
ไม่พบฟีด

ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ผู้อำนวยการ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

ระบบเผยแพร่ผลงานวิชาการ

efix

ระเบียบวาระและรายงานการประชุม

facebook samutprakan1

แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

 
 

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

Kroobannok Education News