สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ร่วมการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติยศ ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวจะแยกเป็นระดับชั้น รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงานคัดลายมือตามรูปแบบของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ส่งมาที่
โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ นางสาวอัญชนา ไพจิตรหทัย นางสาวนุชจรี เล็กบางพงศ์ และนางสาวณํฐฏภัชร์ แสงสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๑๓, ๓๐๒๒ และ ๕๐๐๘

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด