หน้าหลัก

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งที่ 70 พ.ศ.2565
Previous
Next

สรุปผลรายงานการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ข่าวสาร สพป.สป. เขต 1

การจัดซื้อจัดจ้าง
Admin

ประกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักครู จำนวน ๑ รายการ ของโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย

ประกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักครู จำนวน ๑ รายการ ของโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย

Read More »
ข่าว
Admin

การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ จำนวน 56 รายการ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์ ผู้อำนวย

Read More »
ข่าว
Admin

การประชุมพิจารณาการเสนอขอรับงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ

Read More »
ข่าว
Admin

ประชุมการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

Read More »
ข่าว
Admin

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมระดับเขต ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งที่ 70 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

Read More »
การจัดซื้อจัดจ้าง
Admin

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ (กลุ่มที่ ๓)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ (กลุ่มที่ ๓)

Read More »

ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การประชุมสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด