เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการวัดและประเมินผลการเรียนผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมี นายศาสตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปรางมาศ สุขล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้กำลังใจผู้ปกครองและนักเรียนผู้เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้เป็นไปอย่างมีระบบบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นเรียบร้อยและมีคุณภาพ จึงได้ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนผู้เรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลได้อย่างมีคุณภาพตามแผนการจัดการศึกษา โดยระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผู้เรียนจะได้รับการประเมินในรูปแบบการวัดและประเมินผลในวิธีที่หลากหลาย รอบด้านเพื่อให้ผลการประเมินสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนใช้การวัดผลและประเมินผลตามความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน และความรู้พื้นฐานตามแผนการศึกษาของบ้านและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการแสดงผลงานผู้เรียน เช่น แฟ้มผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน การแสดง และวิดีโอ เป็นต้น โดยการสังเกตพฤตกรรมขณะทำงาน สนทนา ตั้งคำถาม ตรวจผลงาน ทั้งนี้ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดเก็บหลักฐาน/ร่องรอยการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม เพื่อให้ได้การวัดและประเมินผลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในวันนี้มีผู้เรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน 17 คน

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด