เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการวัดและประเมินผลการเรียนผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 โดยที นายศาสตรา ปาสาบุตร, นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นางปรางมาศ สุขล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้กำลังใจผู้ปกครองและนักเรียนผู้เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้เป็นไปอย่างมีระบบบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นเรียบร้อยและมีคุณภาพ จึงได้ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนผู้รัยน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลได้อย่างมีคุณภาพตามแผนการจัดการศึกษา โดยระดับปฐมวัย อ.1-อ.3 จะได้รับการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและด้านสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยในวันนี้มีผู้เข่าร่วมการวัดและประเมิน ผู้เรียน 19 คน

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด