วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 05.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (ประธานศูนย์สอบ) มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (รองประธานศูนย์สอบ) กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ เดินทางไปรับแบบทดสอบตามกำหนดเวลา

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด