เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (BSD) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 โดยมี นางสาววรางคณา กันประชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-3 รุ่น 6 และ 9 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จำนวน 124 คน โดยผู้เข้าอบรมจะมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติการทดลองกิจกรรมตามโครงการฯ
          ในการอบรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมตามวัย สามารถเพิ่มพูนพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้พื้นฐานและเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยให้กับครูได้นำไปพัฒนาคุณภาพการดำเนินโครงการตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย …….พรฤดี มารศรี รายงาน
ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด