เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณอาคาร 1 ชั้น 3 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางปรางมาศ สุขล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ประธานสภานักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 71 คน คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 โรงเรียนวัดบางฝ้าย และโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ จำนวน 28 คน ครู คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 91 คน รวมทั้งสิ้น 190 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง ช่วยในการพัฒนาโรงเรียนตลอดจนถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเลือกตั้งสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และนำนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 3 การศึกษาพัฒนาประชาธิปไตยให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ ซึ่งการดำเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้ นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่และเป็นประโยชน์ในการปกครอง และในวันนี้มีการมอบเกียรติบัตร ให้แก่ โรงเรียนวัดบางฝ้าย รางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ รางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนวัดบางหัวเสือ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ในการแข่งขันต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 …….พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด