เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันตอบคำถาม สารานุกรมไทยครั้งที่ 27 ระดับจังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ ภาค C โดยมี ไลออนส์ชูศรี สัตยานนท์ ประธานจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อตอบสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อที่จะส่งเสริมเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นในเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมีไลออนส์สมบูรณ์ อันวีรวัฒนา ประธานสโมสรสากลภาค 310C อ่านแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3

          การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ดำเนินการโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดใหมีการแข่งขัน 3 ระดับคือ ระดับจังหวัด แข่งขันวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ระดับภาค แข่งขันวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ระดับประเทศ แข่งขันวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2566

          สำหรับรอบแรก ระดับจังหวัดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ได้กำหนดให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม (จำนวน 3คน) ต่อหนึ่งระดับ โดยสามารถส่งได้ทั้งสองระดับคือ ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันใช้เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เล่มที่ 34,42,และฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 3,8,14 ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยฯ เล่มที่ 18,24,30 และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 12,17,18

          การแข่งขัน เป็นการแข่งขันตอบคำถามสำหรับระดับประถมปลายจำนวน 80 ข้อ และสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 100 ข้อ โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 โรงเรียนของแต่ละระดับจะเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป นักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมจะได้รับเกียรติบัตรจากสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซีทุกท่าน โดยสนามการแข่งขันแห่งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 55 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 โรงเรียน

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด