เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิศว ศะศิสมิต ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานพิธีงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ดร.ภูมิ พระรักษา,นายศาสตรา ปาสาบุตร ,นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และมีนายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นางสาวพิมพ์ใจ เสือประเสริฐ อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ให้เกียรติร่วมพิธี โดยพิธีประกอบด้วย นายวิศว ศะศิสมิต ประธานน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 ครูอาวุโสประจำการอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นางยุรี อินทรพันธ์ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดมนต์ฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ (วสันตดิลกฉันท์) นางปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ครูอาวุโสประจำการ กล่าวระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นางศิริรัตน์ อ่ำตระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก ครูอาวุโสประจำการ นำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณตน และนายทศพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ อ่านสารวันครู (สารนายกรัฐมนตรี) และกล่าวรายงานต่อประธาน การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 68 คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ได้กำหนดหัวข้อแก่นสาระ (Theme) การจัดงานวันครู คือ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมความเข้าใจอันดี ระหว่างครู และครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดยรูปแบบการจัดงานได้จัดให้มีกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” พิธีการทางศาสนา พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และการยกย่อง ส่งเสริม เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยจัดให้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 209 คน หลังจากนั้นประธานได้กล่าวปราศรัยกับครู “ครู เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เป็นผู้เสียสละ เป็นผู้ให้ และจำเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต รักษามาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู “วันครู” จึงเป็นวันที่มีความสำคัญที่ทุกคนจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของครู และได้น้อมระลึกถึงพระคุณครูที่ได้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อให้ศิษย์ของตนเป็นคนดี คนเก่ง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังคำขวัญวันครู ที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้ไว้ว่า “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” หลังจากนั้นได้มอบเกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ จำนวน 1 คน รางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา จำนวน 9 คน รางวัลการประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School Lunch Digital : SLDL) ระดับดีเด่น จำนวน 1 คน รางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 (รุ่นติดตามความเพียร) จำนวน 1 คน รางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับกลุ่มพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน รางวัลนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 คน รางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 2 คน รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คน รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี จำนวน 1 คน รางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2566 รางวัลชนะเลิศระดับภาค จำนวน 3 คน รางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2566 รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จำนวน 2 คน รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 15 คน ต่อจากนั้น นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบเกียรติบัตรรางวัล ดังนี้ ประกาศเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีที่ 12 (รุ่นติดตามความเพียร) จำนวน 9 คน รางวัล ประกาศเกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีที่ 12 (รุ่นติดตามความเพียร) จำนวน 5 คน รางวัล เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการ จำนวน 2 คน รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 22 คน รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 25 คน รางวัล นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 7 คน รางวัล นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ระดับดีเด่น จำนวน 68 คน

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด