ดร.พัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.สป.1 พร้อมด้วย นางนงคราญ เรืองนุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและคณะ กำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคลองบางปู , ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง , คลองเสาธง และคลองแสนสุข

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด