*** เกียรติบัตรโครงการปฏิบัติธรรมออนไลน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 2565
*** เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
*** เกียรติบัตรโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2566
*** เกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้ด้านวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 2564
*** วุฒิบัตรผู้สอบผ่านความรู้ด้านวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ด้วยระบบ Google meet
*** เกียรติบัตรการอบรมโครงการ ภาวะผู้นำ สภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา (สภานักเรียน)
*** โครงการภาวะผู้นำ สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
*** เกียรติบัตรกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พฤษภาคม 2567

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด