เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องไอยรา อาคาร 2 ชั้น 1 นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นางปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายจิรพงศ์ ศุภศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ นางวาสนา แจ่มเจริญ ผอ.กลุ่มอำนวยการ น.ส.วิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ น.ส.บุญยวีร์ อดิศัยเดชรินทร์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นายพินิจ แสงจันทร์วิบูลย์ ตัวแทนผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางณัฐณิช สอาดพงษ์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยประธานเปิดการประชุมและระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” ที่ได้เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. -15 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด