เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมไอยรา อาคาร 2 ชั้น 1 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายศาสตรา ปาสาบุตร เเละนายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด