เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมไอยรา อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานงานวันครู ซึ่งวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู ในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 66 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ดังคำขวัญวันครู ประจำปี 2565 ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ไว้ว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต” โดยในปีนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบผสมผสาน Onsite และOnline จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ไปยังโรงเรียนในสังกัดทั้ง 72 โรงเรียน พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรจำนวน 78 คน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีท่านอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 1 ดร.ภูมิ พระรักษา ,นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด