เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารการศึกษาร่วมพิธี ประกอบด้วย นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นางกฤตยา โพธิ์เสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 นายศาสตรา ปาสาบุตร และนายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 บุคลากรทางการศึกษา และผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข้าร่วมพิธี ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และ วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสถานที่ที่เหมาะสม ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2565 และประจำปี 2566 โดยในปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการ มีข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยจำนวน 13 ราย และในปี 2566 มีข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 15 ราย รวมผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวนทั้งสิ้น 28 ราย

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด