สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ระดับปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมไปถึงการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ดังนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับทั้งการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาพิเศษ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม
 
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด